Informacja o rozporządzeniu w sprawie opakowaniach 2014

Information zur Verpackungsverordnung 2014

Lesedauer: 14 Minuten

21.12.2023

Rozporządzenie w sprawie opakowań (Verpackungsverordnung) 2014 (VVO – BGBl. II Nr. 184/2014) wdraża do prawa krajowego dyrektywę w sprawie opakowań, poszczególne przepisy dyrektywy ramowej w sprawie odpadów i dyrektywę w sprawie produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. Dodatkowe wymagania są określone w ustawie o gospodarce odpadami (Abfallwirtschaftsgesetz, AWG). Federalne Ministerstwo Ochrony Klimatu (Bundesministeriums für Klimaschutz, BMK) udostępnia bliższe informacje na ten temat w zakładkach > Klimat i środowisko > Gospodarka odpadami i zasobami > Gospodarka o obiegu zamkniętym.

Celem VVO jest:

 • wspieranie działań związanych ponownym wykorzystaniem oraz unikaniem gromadzenia odpadów opakowaniowych lub przygotowaniem do ponownego wykorzystania i odzysku,
 • ograniczanie niebezpiecznych substancji w opakowaniach w celu ochrony człowieka i środowiska naturalnego oraz przyczynianie się do przyjaznego dla środowiska wykorzystania i utylizacji odpadów z opakowań,
 • podejmowanie działań zgodnych z hierarchią postępowania z odpadami i
 • unikanie i minimalizowanie wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko i zdrowie ludzkie oraz wspieranie przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym z innowacyjnymi i zrównoważonymi modelami biznesowymi, produktami i materiałami.

 

VVO jest adresowane do każdego przedsiębiorcy, który wprowadza do obrotu w Austrii opakowania lub określone produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych.

Wprowadzanie do obrotu obowiązuje zatem zgodnie z § 3 wiersz 13:

 • import opakowań serwisowych, opakowanych towarów lub dóbr lub produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych lub
 • import na własne potrzeby (patrz § 3 wiersz 20) wszystkich opakowań lub
 • we wszystkich innych przypadkach komercyjne przekazanie innej osobie prawnej w tym dystrybucji na odległość opakowań lub towarów lub dóbr w opakowaniach lub produktach jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych zgodnie z Załącznikiem 6 w Austrii.

Głównymi zobowiązanymi są:

 

Definicja opakowania

Opakowaniami określa się wykonane z różnych materiałów przedmioty do pakowania, środki pomocnicze do pakowania lub palety do podnoszenia, do ochrony, do obsługi, do dostarczania oraz do prezentowania towarów (§ 3 wiersz 1). Należy uwzględniać kryteria ich określania. Przykłady można znaleźć w Załączniku 2. Wykazy ograniczeń do Załącznika 2 można znaleźć w zakładce „Klasyfikacja” na serwerze BMK.

Opakowania są klasyfikowane jako „opakowania sklepowe lub opakowania pierwszorzędne”, „opakowania zewnętrzne lub opakowania drugorzędne”, „opakowania transportowe lub opakowania trzeciorzędne” lub również wszelkie opakowania serwisowe. Kolejnym ważnym podziałem jest rozróżnienie opakowań gospodarstwa domowego (ustęp 2) oraz opakowań z działalności gospodarczej (ustęp 3).

Każdy, kto wprowadza do obrotu materiały opakowaniowe (np. producenci, importerzy, konfekcjonerzy, duzi wytwórcy, dostawcy dużych wytwórców, osoby indywidualne, importerzy na własne potrzeby, podmioty wytwarzające minimalne ilości, dystrybutorzy ostateczni), musi zgodnie ze swoją funkcją spełniać zobowiązania nałożone przez VVO.

Unikanie, odzysk oraz specyfikacje materiałowe dotyczące opakowań

 

Obowiązek włączenia do systemu dla opakowań gospodarstwa domowego

„Główny zobowiązany” musi bez wyjątku przystąpić do systemu zbiórki i odzysku zgodnie z § 8.

Za opakowania gospodarstwa domowego uznaje się opakowania o powierzchni do 1,5 m² włącznie lub pojemniki o nominalnej pojemności do 5 litrów włącznie lub polistyren ekspandowany (styropian) (EPS – np. Styropor) o wadze do 0,15 kg włącznie, o ile będą one składowane w prywatnych gospodarstwach domowych lub na składowiskach porównywalnych z gospodarstwami domowymi. Wyszczególnienie „porównywalnych składowisk” można znaleźć w § 13h AWG.

Ponadto za opakowania gospodarstwa domowego niezależnie od ich wielkości uznaje się: opakowania serwisowe (§ 3 wiersz 7), siatki i worki; opakowania ze szkła i kompozytowych kartonów na napoje oraz opakowań sklepowych z papieru, kartonu, tektury i tektury falistej. Klasyfikację uzupełniają specyfikacje w grupach produktowych rozporządzenia o podziale opakowań (VerpackungsabgrenzungsV).

Zgodnie z § 18 producenci i importerzy sztućców i naczyń jednorazowego użytku muszą przestrzegać przepisów o opakowaniach gospodarstwa domowego. Listę przykładów można znaleźć tutaj.

Gdy system zbiórki i przetwarzania będzie obejmował etap dystrybucji, nie występuje obowiązek włączenia głównego zobowiązanego w stosownym zakresie. Dowodem tego będzie prawomocna deklaracja lub odpowiednie informacje na fakturze lub dowodzie dostawy.

Przystąpienie do poszczególnych systemów zbiórki i przetwarzania możliwe będzie poprzez ogłoszenie jasnych kryteriów podziału. Raz na kwartał będzie można zmienić system zbiórki i przetwarzania.

 

Obowiązek zgłoszenia w przypadku opakowań gospodarstwa domowego

Systemy zbiórki i przetwarzania mogą oferować zryczałtowane rozwiązania do opakowań gospodarstwa domowego nieprzekraczających łącznie 1500 kg i opakowań z działalności gospodarczej nieprzekraczających łącznie 1500 kg.

Obowiązek zgłoszenia obowiązuje jednolicie dla opakowań gospodarstwa domowego lub opakowań z działalności gospodarczej:

 • rocznie                  w kwocie € 1500,-
 • kwartalnie              w kwocie od € 1500,- do € 20 000,- i
 • miesięcznie            powyżej € 20 000,-

spodziewanej rocznej sumy wynagrodzenia.

Poniższe dane należy co roku zgłaszać do 15. marca za miniony rok kalendarzowy (po raz pierwszy za 2022 r.) do systemu zbiórki i odzysku zarówno dla opakowań z gospodarstw domowych, jak i dla opakowań komercyjnych (wyjątek dla rozliczeń ryczałtowych!):

Określenie opłat

Szczegóły na temat przyporządkowania opakowań gospodarstwa domowego / opakowań z działalności gospodarczej dla obliczenia wysokości opłaty podano w rozporządzeniu o podziale opakowań „VerpackungsabgrenzungsV” (zgodnie z § 13h ust. 2 AWG). Wytyczne obowiązują wszystkich! Nie dopuszcza się postępowania według indywidualnej analizy drogi dystrybucji. W przeciwnym razie obowiązują specyfikacje systemów zbiórki i odzysku. Należy ich przestrzegać, podobnie jak pomocy obliczeniowej VKS (obecnie dla diagnostyki, branży przetwórstwa mięsnego, owoców i warzyw, obuwia)

Przepisy dotyczące opakowań z działalności gospodarczej

Za opakowania z działalności gospodarczej uznaje się

Zobowiązania w odniesieniu do opakowań z działalności gospodarczej od 1 stycznia 2023 r.

Przeniesienie zobowiązań na system zbiórki i odzysku

Zobowiązania do odzysku, ponownego wykorzystania, przetwarzania i zgłaszania opakowań z działalności gospodarczej należy przenieść na system zbiórki i odzysku opakowań z działalności gospodarczej. W tym celu zachodzi obowiązek informacji w „ogólnej formie”, np. na dokumentach zamówienia lub dostawy. W przypadku udziału w systemie zbiórki i odzysku na etapie dystrybucji poprzedzającym i następnym głównemu zobowiązanemu należy przedłożyć potwierdzenie w formie prawnie wiążącej deklaracji.

Co najmniej raz w roku lub w związku z zajściem istotnej zmiany podaje się przy tym informacje o systemie zbiórki i odzysku, czasie, kategorii(-ach) taryfowej(-ych), jak również skalę zaangażowania. Stosowne informacje mogą również znaleźć się na fakturze lub dowodzie dostawy. (Informacja BMK Broszura informacyjna Informacja pomiędzy etapami dystrybucji)

Główny zobowiązany będzie przechowywał przekazane mu oświadczenia (np. prawomocne deklaracje) co najmniej 7 lat i okaże je na żądanie właściwego urzędu.

Obowiązki podmiotów indywidualnych

Od 1 stycznia 2023 r. podmiotem indywidualnym może być jeszcze tylko duży wytwórca i importer na własne potrzeby. Istotna jest dla nich jest oddzielna zbiórka i ponowne wykorzystanie lub odzysk oraz dopełnienie obowiązku zgłoszenia (Załącznik 3) i przestrzeganie rozszerzonej odpowiedzialności producenta przez importerów na potrzeby własne produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych zgodnie z Załącznikiem 6.

Finalni odbiorcy opakowań z działalności gospodarczej

Każdy kto zwraca opakowania z działalności gospodarczej do finalnego odbiorcy (= finalnego dystrybutora) musi złożyć oświadczenie do systemu zbiórki i odzysku, o ile do systemu zbiórki i odzysku nie jest włączony poprzedni etap dystrybucji i nie potwierdzi tego pisemnie. Deklaracja taka może się również znaleźć się na fakturze lub dowodzie dostawy.

Od 1 stycznia 2023 r. w związku z obowiązkiem uczestnictwa w systemie zbiórki i odzysku, nie mają już zastosowania działania mające na celu odbiór wprowadzonych do obrotu opakowań z działalności gospodarczej. Jako potwierdzenie uczestnictwa w poprzedzającym etapie dystrybucji obowiązuje zebranie prawnie wiążącej deklaracji i przechowywanie jej przez co najmniej 7 lat.

Rozliczenie ryczałtowe

Dla dostawców „niewielkiej ilości opakowań” przewidziana jest możliwość skorzystania z procedury uproszczonej w przypadku włączenia do systemu zbiórki i odzysku opakowań z działalności gospodarczej. Systemy mogą oferować alternatywne zryczałtowane rozwiązania w odniesieniu do opakowań z działalności gospodarczej o wadze nieprzekraczającej 1500 kg. Alternatywnie u dostawcy nabywać można opakowania, w szczególności opakowania serwisowe, już w zwolnionej formie.

Dostawcy do dużych składowisk

Duże składowiska wyszczególniono w rejestrze dużych składowisk. Obowiązek zgłoszenia zgodnie z § 10 ust. 5 w formie Załącznika 3 stary muszą spełnić dostawcy i duzi wytwórcy.

Importer na własne potrzeby (użycie na własne potrzeby)

Handlowy konsument finalny, który – będąc importerem na potrzeby własne – nabywa z zagranicy w towary lub dobra w opakowaniach na potrzeby własne przedsiębiorstwa i u którego opakowania te są składowane jako odpady przedsiębiorstwa musi złożyć wniosek o przydzielenie podmiotu do zbiórki i przetwarzania odpadów opakowaniowych w celu zgodnego z rozporządzeniem recyklingu opakowań.

Opakowania z importu na własne potrzeby muszą być zbierane co najmniej w każdej kategorii zbiórki zgodnie z Załącznikiem 5 a następnie ponownie wykorzystywane lub odzyskiwane. Zgodnie z Załącznikiem 3 odpowiednie zaświadczenie należy wysłać do dnia 31 marca kolejnego roku. Alternatywę stanowi licencja w systemie zbiórki i odzysku. – Informacja BMK Broszura informacyjna Import własny

Opakowania wielokrotnego użytku

Przepisy szczególne obowiązują także w odniesieniu do opakowań wielokrotnego użytku wraz z należącymi do nich zamknięciami i etykietami, z którymi zostały wprowadzone do użytku w odniesieniu do §§ 8, 10 i 11.

Masa zamknięć i etykiet nie może przekraczać 5 procent masy opakowania wielokrotnego użytku.

Opakowania wielokrotnego użytku mogą być oznaczone jako „wielokrotnego użytku” w celu odróżnienia ich od opakowań jednorazowego użytku.

Główni zobowiązani muszą spełnić coroczny obowiązek zgłoszenia zgodnie z Załącznikiem 3 wiersz 4 najpóźniej do 30 marca za miniony rok kalendarzowy.

Aby zrealizować cele UE w zakresie recyklingu i zbiórki odpadów, należy pobierać kaucję za opakowania na napoje jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego lub metalu. Od 1 stycznia 2025 r. należy przestrzegać wymogów zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym kaucji za opakowania na napoje jednorazowego użytku.

Zbiórka opakowań w innych przemysłowych składowiskach od 1 styczna 2023 r.

Inne przemysłowe składowiska to składowiska przemysłowe, które nie są porównywalne z gospodarstwami domowymi (zgodnie z definicją § 13h AWG). Muszą one odbierać opakowania na składowisku. Oddzielnie zbierane opakowania, które są zwolnione z obowiązku, mogą być przekazywane do przewidzianego w tym celu miejsca zbiórki.

Zbiórka opakowań – przepisy dotyczące finalnych odbiorców

Odbiorcy finalni nie mogą:

 • dostarczać odpadów opakowaniowych do nieprzeznaczonych do tego celu punktów zbiórki opakowań
 • dostarczać opakowań utrudniających ponowne wykorzystanie lub odzysk oraz zawierających zanieczyszczenia lub inny przyklejony materiał lub
 • dostarczać innych odpadów (nieopakowań). Wyjątek: wyraźne wydanie zgody.

Zwrot opakowań transportowych (§ 3 wiersz 6)

W przypadku dostaw do finalnych odbiorców opakowanie transportowe będzie zwracane bezpłatnie na ich żądanie bezpośrednio po przekazaniu lub przy następnej dostawie (z ręki do ręki) Zobowiązania nie można przenieść na system zbiórki i odzysku.

Systemy zbiórki i odzysku

BMK publikuje lub aktualizuje wykaz systemów zbiórki i odzysku wraz z zakresem dopuszczenia lub w portalu EDM: systemy VVO dla działalności gospodarczej lub systemy VVO dla gospodarstwa domowego.

Na liście BMK (stan na wrzesień 2023 r.) wymieniono:

Systemy zbiórki i odzysku muszą zapewniać rozliczenie opłat w przypadku zwrotu dla opakowań z gospodarstw domowych i działalności gospodarczej. W tym celu należy przestrzega Broszury informacyjnej BMK Zwroty.

Przegląd obowiązków i wymogów dotyczących produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych i narzędzi połowowych

Obowiązuje zakaz wprowadzania do obrotu w odniesieniu do wymienionych poniżej produktów:

waciki kosmetyczne, sztućce jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego (widelce, noże, łyżki i pałeczki), mieszadełka; talerze jednorazowego użytku, słomki do napojów, patyczki do balonów; opakowania na żywność, pojemniki na napoje i kubki na napoje wykonane ze spienionego polistyrenu

Zmniejszenie zużycia jest określone dla kubków na napoje, w tym ich zamknięć i pokrywek, a także opakowań na żywność (np. posiłki na wynos, fast food).

Od 3 lipca 2024 r. przewiduje się przestrzeganie wymogów produktowych dla pojemników na napoje o pojemności do trzech litrów w odniesieniu do ich zamknięć i pokrywek. Norma EN 17655 została określona jako zharmonizowana norma dla procedury kontroli i wymagań w celu wykazania, że zamknięcia z tworzywa sztucznego do pojemników na napoje pozostają przymocowane do pojemnika podczas przewidzianego okresu użytkowania. Informacje na temat normy można znaleźć tutaj.

Rozszerzona odpowiedzialność producenta obowiązuje w odniesieniu do opakowań na żywność, elastycznych toreb i opakowań foliowych (z zawartością żywności), pojemników na napoje, kubków na napoje, lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego, chusteczek nawilżanych, balonów, wyrobów tytoniowych z filtrami i filtrów do stosowania w połączeniu z wyrobami tytoniowymi i narzędzi połowowych. (Szczegóły dotyczące rozszerzonej odpowiedzialności producenta patrz § 3 ust. 7 wiersz 4a AWG i rozdział 5 AWG).

Od 3 lipca 2021 r. obowiązują przepisy dotyczące etykietowania w odniesieniu do podpasek higienicznych (podpasek, tamponów i aplikatorów do tamponów); chusteczek nawilżanych do pielęgnacji ciała i gospodarstwa domowego; wyrobów tytoniowych; pojemników i kubków na napoje, w tym zamknięć i pokrywek oraz narzędzi połowowych (zostały uregulowane w innym miejscu)

(Podstawa prawna: przepisy dotyczące etykietowania artykułów jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego – link do grafiki wektorowej)

Obowiązki zgłaszania produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych należy spełniać poprzez systemy zbiórki i odzysku dla opakowań gospodarstwa domowego.

Od 1 stycznia 2023 r. w odniesieniu do produktów jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego obowiązuje następujące:

Zakaz wprowadzania do obrotu siatek z tworzywa sztucznego od 1 stycznia 2020 r.

Od 1 stycznia 2020 r. istnieje zakaz wprowadzania do obrotu wszelkich siatek z tworzywa sztucznego zgodnie z § 13j AWG.

Należy przestrzegać definicji (§ 2 ust. 10 AWG), wyjątków (§ 13k AWG) dla (własnych) kompostowalnych bardzo lekkich siatek z tworzyw sztucznych (istotna w związku z tym norma ÖN EN 13432) i lekkich siatek z tworzywa sztucznego wielokrotnego użytku oraz obowiązków zgłaszania (§ 13m AWG).

Od 31 grudnia 2020 r. finalni odbiorcy nie mogą już sprzedawać konsumentom końcowym siatek z tworzywa sztucznego (§ 13l AWG).

Wymiar kar z tytułu wykroczeń wynosi od 450,- EUR do 2100,- EUR.

Ogólne wymogi wynikające z ustawy nowelizacyjnej AWG do pakietu w sprawie gospodarki o obiegu zamkniętym w odniesieniu do opakowań

Inne linki dotyczące opakowań:

Stan: październik 2023 r.

Weitere interessante Artikel
 • Default Veranstaltungsbild Artikelseite mit grafischen Elementen
  Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie - ogólne informacje nt. ustawy o gospodarce odpadami 2002
  Weiterlesen
 • Default Veranstaltungsbild Artikelseite mit grafischen Elementen
  Wspierane doradztwo energetyczne dla przedsiębiorstw
  Weiterlesen
 • Default Veranstaltungsbild Artikelseite mit grafischen Elementen
  Zmiana środków, dla których wymagane jest uzyskanie świadectwa dopuszczenia
  Weiterlesen