Zmiana środków, dla których wymagane jest uzyskanie świadectwa dopuszczenia

Änderung genehmigungspflichtiger Anlagen

Lesedauer: 4 Minuten

Jakie/które zmiany są istotne?

Zmiany dopuszczonych środków mogą dotyczyć typu i wyposażenia obiektu zakładowego, godzin pracy i otwarcia itp.

Zmiany środków trwałych nie stanowi zmiana siedziby, poddzierżawa itp., ponieważ świadectwo dopuszczenia środka trwałego jest wydawane wyłącznie na obiekt a nie na jego użytkownika.

Zmiany wymagające uzyskania świadectwa dopuszczenia

Podobnie jak w przypadku budowy nowego środka trwałego przy dokonywaniu znaczących zmian w istniejącym środku trwałym wymagającym dopuszczenia konieczne jest przestrzeganie procedury obowiązującej dla dopuszczenia środków trwałych zgodnie z § 81 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z 1994 roku (Gewerbeordnung 1994/GewO 1994). Wprowadzanie znaczących zmian w środkach trwałych bez procedury zmiany jest zagrożone postępowaniem administracyjnym.

W odniesieniu do procedury zmiany obowiązują zasadniczo takie same warunki dopuszczające i przepisy proceduralne jak w odniesieniu do pierwszego dopuszczenia.

Dopuszczenie nie jest wymagane w przypadku, gdy chodzi o środek trwały dopuszczony na podstawie „procedury uproszczonej" (zgodnie z § 359b ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z 1994 roku/GewO 1994) i zmiana nie spowoduje utraty charakteru środka podlegającego tej procedurze.

Dalsze przypadki zmian, na które nie jest wymagane pozwolenie można znaleźć w § 81 ust. 2 GewO 1994:

 • zmiany dopuszczone na podstawie decyzji zgodnie z § 79c ust. 2 (dotyczy nieznacznych odstępstw w stosunku do decyzji dopuszczającej, które w żaden sposób nie wpływają na interesy ochrony),
 • zmiany służące spełnieniu innych lub dodatkowych warunków zgodnie z § 79 ust. 1 lub § 79b,
 • zmiany służące dostosowaniu się do zarządzeń na podstawie § 82 ust. 1,
 • zmiany zgodne z dokumentami, o których mowa w § 82 ust. 3 lub 4,
 • zmiany spowodowane użyciem maszyn, urządzeń lub wyposażenia, które wchodzą w zakres przepisów, o których mowa w § 76 ust. 1, lub są wymienione w dokumentach, o których mowa w § 76 ust. 2, o ile § 76 ust. 3 nie stanowi inaczej,
 • czyszczenie, zgodnie z § 24 ustawy o ochronie przed emisjami (Emissionsschutzgesetz), dla instalacji kotłowych.

Zmiany wymagające zgłoszenia

Jeżeli zmiana nie spowoduje zwiększenia istniejących emisji dla sąsiadów, w pewnych okolicznościach nie jest wymagane zastosowanie procedury zmiany środka trwałego, lecz jedynie procedura zgloszenia.

Na wprowadzenie niektórych zmian nie jest wymagana procedura dopuszczenia, lecz jedynie zgłoszenie do urzędu:

 • Wymiana maszyn, urządzeń i wyposażenia na tego samego rodzaju maszyny, wyposażenie lub urządzenia (maszyny, urządzenia lub wyposażenie są tego samego rodzaju, jeśli ich zastosowanie odpowiada znajdującym się w zakładzie maszynom, urządzeniom lub wyposażeniu oraz oczekiwane po nich działanie nie ustępuje działaniu znajdujących się w zakładzie maszyn, urządzeń lub wyposażenia w taki sposób, że wymianę tę należy traktować jako zmianę, na którą wymagane jest pozwolenie.
 • Zmiany, które nie wpływają niekorzystnie na poziom emisji zanieczyszczeń przez zakład z punktu widzenia sąsiadów oraz które z uwagi na szczególną sytuację indywidualnego przypadku pozwalają oczekiwać, że nie dopuści się całkowicie, ewentualnie w razie konieczności przy zastosowaniu zalecanych środków, zagrożenia dla życia lub zdrowia osób i ograniczy się do akceptowalnego minimum niekorzystny wpływ lub skutki w rozumieniu § 74 ust. 2 Z 3 do 5 (dotyczy praktyk religijnych, placówek szkolnych, leczniczych i placówek zdrowia, komunikacji i zbiorników wodnych)(„zmiany neutralne z punktu widzenia sąsiadów").
 • Zmiany, które nie wpływają niekorzystnie na poziom emisji urządzenia („zmiany neutralne z punktu widzenia sąsiadów").
 • Zmiany przejściowe, których czas trwania nie przekracza okresu czterech tygodni, i które nie stanowią zagrożenia dla życia ani zdrowia osób oraz które zostały dokonane w związku z wydarzeniami lub imprezami, odbywającymi się w ponadregionalnym interesie kulturalnym lub sportowym szerszych kręgów społeczeństwa (dotyczy "Public Viewing" w związku z odpowiednimi dużymi imprezami masowymi, jak ME czy MŚ w piłce nożnej, Olimpiada, MŚ w narciarstwie, Podniesienie miasta austriackiego do rangi stolicy kulturalnej itp.).

Zgłoszenie powinno nastąpić przed planowanym wprowadzeniem zmiany. Jeśli zostały spełnione wymagane warunki, urząd musi wydać decyzję w ciągu dwóch miesięcy od zgłoszenia. Decyzja ta stanowi część składową decyzji dopuszczającej.

Korzyści z procedury zgłoszenia:

 • Nie jest potrzebne przeprowadzenie własnej procedury zmiany
 • Eliminacja udziału sąsiadów
 • Termin podjęcia decyzji pzez urzędy zostaje skrócony z sześciu do dwóch miesięcy

Wskazówki praktyczne:

To, czy zmiana poziomu emisji instalacji ma niekorzystny wpływ czy nie, należy koniecznie omówić przed dokonaniem zgłoszenia z właściwymi biegłymi urzędowymi. W tym celu w wielu urzędach okręgowych i miejskich istnieje możliwość umówienia się na „konsultację w sprawie urządzenia produkcyjnego”. W czasie tych konsultacji projekty można wstępnie omówić z urzędami. Prosimy o zabranie ze sobą na konsultację wszystkich dokumentów, niezbędnych do oceny projektu: Planyi dokumenty dopuszczonych zasobów, kopię planu katastralnego (wydaną przez urząd gminny), dokumenty dotyczące planowanych zmian (np.: prospekty dotyczące maszyn) zawierające informacje na temat emisji (np. hałas, zapach). Zaleca się wcześniejsze uzgodnienie terminu.

Firmy zatrudniające pracowników powinny się wcześniej skontaktować z właściwym miejscowo inspektorem pracy, aby wyjaśnić, czy z punktu widzenia ochrony pracowników nie ma zastrzeżeń w stosunku do planowanych zmian.

Uwaga: 

Procedura zgłoszenia nie zastępuje innych niezbędnych pozwoleń (na przykład: na podstawie prawa budowlanego, prawa wodnego, ustawy o ochronie środowiska).

Niniejsza ulotka informacyjna powstała przy współpracy wszystkich izb gospodarczych.
Uwaga! Niniejsza informacja jest także dostępna w internecie na stronie home.
Mimo starannego opracowania nie ponosimy odpowiedzialności za treść merytoryczną.
Odpowiedzialność austriackich izb gospodarczych jest wykluczona. 
Wszystkie wybrane formy osobowe odnoszą się do obu płci!

Stand: 06.02.2014

Weitere interessante Artikel
 • Default Veranstaltungsbild Artikelseite mit grafischen Elementen
  Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie - ogólne informacje nt. ustawy o gospodarce odpadami 2002
  Weiterlesen
 • Default Veranstaltungsbild Artikelseite mit grafischen Elementen
  Wspierane doradztwo energetyczne dla przedsiębiorstw
  Weiterlesen
 • Default Veranstaltungsbild Artikelseite mit grafischen Elementen
  Co to są środki trwałe?Lista kontrolna - droga do uzyskania zezwolenia na środki trwałe
  Weiterlesen