Podatek obrotowy i podatek naliczony – wprowadzenie

Umsatzsteuer und Vorsteuer - Eine Einführung

Lesedauer: 3 Minuten

Co podlega opodatkowaniu podatkiem obrotowym (VAT)?

W myśl ustawy o podatku obrotowym opodatkowaniu podatkiem obrotowym podlegają następujące czynności:

 • Dostawy i inne świadczenia (usługi), które przedsiębiorca wykonuje w ramach swojego przedsiębiorstwa w kraju za wynagrodzeniem (zobacz przykład)
 • zużycie własne (np. przedsiębiorca pobiera towar na użytek własny)
 • Import towarów z obszaru państw trzecich (np. przedsiębiorcę, który importuje tkaniny z Azji, obowiązuje podatek od importu (podatek wwozowy)
 • Import towarów z obszaru państw trzecich (np. przedsiębiorcę, który importuje tekstylia z Azji, obowiązuje podatek od importu (podatek wwozowy)

Przykład:
Hurtownik tkanin A sprzedaje towary o wartości 2000 euro hurtownikowi tkanin B. Musi doliczyć 20 % podatku VAT, a zatem wystawia fakturę na 2400 euro, przy tym 400 euro musi odprowadzić jako należność podatkową do urzędu skarbowego.


Podatek obrotowy jest pobierany na każdym etapie (np. u producenta, wytwórcy, hurtownika i sprzedawcy detalicznego), jednak w związku z odliczeniem podatku naliczonego nie stanowi w łańcuchu przedsiębiorców elementu kosztów, lecz jest traktowany jako „pozycja przejściowa“.

Odliczenie podatku naliczonego

Przez podatek naliczony należy rozumieć kwoty podatku VAT, wykazywane oddzielnie na fakturze przez innego/drugiego przedsiębiorcę.


Przykład:
20 % podatku obrotowego (400 euro), które A doliczył do jego faktury, detaliczny sprzedawca tkanin B może odzyskać od urzędu skarbowego jako podatek naliczony.


Realizacja w praktyce

Najpierw przedsiębiorca ustala wysokość łącznego podatku obrotowego na podstawie dostaw i usług, które wykonał na rzecz swoich klientów w określonym czasie (zwykle jest to miesiąc kalendarzowy). Od tej sumy zostają następnie odliczone podatki naliczone w tym okresie. W rezultacie otrzymujemy kwotę podatku obrotowego do zapłaty lub – w przypadku nadwyżki podatku naliczonego nad należnym – należność.

Warunki odliczenia podatku naliczonego

 • Dostawy i usługi wyszczególnione na fakturze muszą być dostawami i usługami wykonanymi dla przedsiębiorcy. Jest tak wtedy, gdy do celów firmowych wykorzystanych zostało co najmniej 10 %. Jeśli chodzi o ewentualne wykorzystaniedo celów prywatnych, w pewnym zakresie mamy do czynienia z podlegającym opodatkowaniu zużyciem własnym (na potrzeby własne).
 • Dostawa i/lub inna usługa musi już być wykonana.
 • Faktura musi być wystawiona. (Dokonanie płatności jest przy opodatkowaniu na podstawie rzeczywistych wpływów warunkiem odliczenia podatku naliczonego!)
 • Faktura musi spełniać ustawowe wymogi. Niezastosowanie się dozaleceń prawa lub stwierdzenie braków prowadzi do utraty odliczenia podatku naliczonego.
 • Numer ID VAT podmiotu świadczącego usługę musi być prawidłowy. Należy sprawdzić tę kwestię w portalu Finanz online (kontrola stopnia 2).
 • Przyjęte dostawy i usługi muszą zostać wykorzystane do realizacji obrotów podlegającychopodatkowaniu lub faktycznie zwolnionych od podatku (np. dostawy eksportowe lub wewnątrzwspólnotowe, transgraniczne przewozy towarowe).
 • Błędnie wykazany podatek obrotowy nie uprawnia do odliczenia podatku naliczonego (np. wykazany podatek obrotowy mimo przejścia obowiązku podatkowego)

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy (należność podatkowa)?

Przedsiębiorcy, którzy nie przekroczyli limitu księgowego, opodatkowują się zasadniczo na podstawie otrzymanych wpłat. To znaczy, że należny podatek obrotowy powstaje wraz z upłynięciem miesiąca, w którym wpłynęła płatność.

Tak zwane opodatkowanie na podstawie rzeczywistych wpływów ma tę zaletę, że nie ma obowiązku uiszczenia podatku obrotowego (VAT) od nadpłaconych kwot.

Firmy, które mają obowiązek prowadzenia ksiąg, mają obowiązek odprowadzania podatku na podstawie uzgodnionych wpłat. Należność podatkowa powstaje w tym przypadku wraz z upłynięciem miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiła dostawa lub została wykonana inna usługa. Moment wpłynięcia płatności jest tu bez znaczenia (wyjątek: zaliczki).


Uwaga:
Jeżeli faktura została wystawiona nie w tym samym miesiącu, lecz w terminie późniejszym, obowiązek podatkowy powstaje wraz z upłynięciem miesiąca następującego po wykonaniu dostawy lub usługi. W przypadku opodatkowania na podstawie kwoty wystawionej na fakturze (Soll-Besteuerung) podatek obrotowy należy zapłacić od kwot należnych.


Przeniesienie obowiązku podatkowego

W niektórych przypadkach obowiązek podatkowy spoczywa nie na świadczącym usługę, lecz zostaje przeniesiony na jej odbiorcę. Dotyczy to w szczególności usług budowlanych, rynku surowców wtórnych, dostaw mobilnych urządzeń radiowych, wbudowanych obwodów, gier wideo, laptopów oraz określonych metalowych towarów i dostaw laptopów. Przeniesienie obowiązku podatkowego następuje ponadto wtedy, gdy świadczącym usługi jest przedsiębiorca zagraniczny nie posiadający miejsca wykonywania działalności w Austrii. Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć w broszurach informacyjnych.

Stawki podatkowe

 • normalna stawka podatku 20 %
 • Stawki podatkowe 0 %, 10 % i 13 % (obniżone)

Obniżona stawka podatku obowiązuje m.in. na artykuły spożywcze, książki, przewóz osób, zakwaterowanie Najważniejsze informacje na ten temat można znaleźć w broszurze „Die wichtigsten Anwendungsfälle für die ermäßigten Steuersätze” („Najważniejsze sytuacje, w których obowiązuje obniżona stawka podatku”).

Zwolnienia z podatku

Rozróżniamy

 • Rzeczywiste zwolnienia, w przypadku których obroty są wolne od podatku VAT, jednak zachowane jest prawo do odliczenia podatku naliczonego. Najważniejszym przypadkiem zastosowania są eksporty do krajów trzecich.
 • Nierzeczywiste zwolnienia, w przypadku których podatek VAT nie jest rozliczany i związany z tym podatek naliczony nie może zostać uwzględniony. Przykłady: Małe przedsiębiorstwa, zakłady ubezpieczeń, agenci ubezpieczeniowi, czynsz za pomieszczenia służące do powadzenia działalności gospodarczej itp. 

Stand: 01.02.2022