Sociálne poistenie živnostníkov

Sozialversicherung der Gewerbetreibenden

Lesedauer: 3 Minuten

Živnostníci podliehajú povinnému zdravotnému, dôchodkovému a úrazovému poisteniu a dôchodkovému zabezpečeniu samostatne zárobkovo činných osôb. Zdravotné a dôchodkové poistenie upravuje zákon o sociálnom poistení živnostníkov (GSVG), úrazové poistenie upravuje všeobecný zákon o sociálnom poistení (ASVG) a dôchodkové zabezpečenie samostatne zárobkovo činných osôb upravuje zákon o dôchodkovom zabezpečení zamestnancov podnikov (BMSVG).


Pozor!
Živnostníci nie sú poistení v rámci poistenia pre prípad nezamestnanosti. Nárok živnostníka na podporu v nezamestnanosti vyplývajúci z období predchádzajúceho zamestnania zostane za určitých okolností zachovaný. Bližšie informácie nájdete v našom informačnom dokumente Poistenie podnikateľov pre prípad nezamestnanosti. Od 1. 1. 2009 existuje možnosť dobrovoľného poistenia pre prípad nezamestnanosti.


Okruh osôb

Povinne poistení sú

  • podnikatelia – jednotlivci od nadobudnutia živnostenského oprávnenia,
  • spoločníci OG,
  • komplementári KG,
  • spoločníci GmbH, ktorí sú (obchodnoprávnymi) konateľmi (ak v tejto funkcii už nie sú poistení podľa ASVG).

V prípade spoločníkov je podmienkou na povinné poistenie členstvo spoločnosti v hospodárskej komore.


Pozor!
Všetci zdaniteľní spoločníci, ktorí sú v kapitálovej spoločnosti konateľmi, majú podľa ASVG povinnosť poistenia (účasť až do 25%, nezávisle od prítomnosti zablokovanej menšiny). Tí konatelia, ktorí boli spoločníkmi GmbH už 31. decembra 1998, môžu mať naďalej povinné poistenie podľa GSVG.


Začiatok povinného poistenia

Povinné poistenie v zásade začína v deň nadobudnutia oprávnenia, ktoré odôvodňuje povinné poistenie.

Aj keď živnostenský úrad nahlási okolnosť ohlásenia živnosti sociálnej poisťovni samostatne zárobkovej osoby, má aj živnostník sám povinnosť do mesiaca podať príslušné hlásenie. Potrebné to nie je len vtedy, ak živnostenský úrad vykoná automatické nahlásenie.

Vyňatie zo zdravotného poistenia a dôchodkového poistenia

Osoby, ktoré si pozastavia živnosť, sú vyňaté z povinného poistenia podľa GSVG.

ýnimky z dôchodkového zabezpečenia samostatne zárobkovo činných osôb

Pre živnostníkov, ktorí čerpajú vlastný dôchodok, sa povinnosť zaplatenia príspevkov na dôchodkové zabezpečenie samostatne zárobkovo činných osôb končí automaticky s prvým príjmom dôchodku. Avšak v priebehu jedného mesiaca si môžu dobrovoľne zvoliť podnikové dôchodkové zabezpečenie samostatne zárobkovo činných osôb.

Výška poistného a vymeriavací základ pre výpočet poistného

Na zdravotné poistenie treba odviesť 6,80 %, na dôchodkové poistenie 18,50 % a na dôchodkové zabezpečenie samostatne zárobkovo činných osôb 1,53 % vymeriavacieho základu. Príspevok na úrazové poistenie činí mesačne € 11,35 - nezávisle na výške základu príspevku.

Vymeriavací základ tvoria príjmy z výkonu živnosti (príjmy mínus prevádzkové výdavky) podľa príslušného výmeru dane z príjmu vrátane predpísaných príspevkov na zdravotné poistenie, dôchodkové poistenie a dobrovoľné poistenie pre prípad nezamestnanosti. Keďže tento daňový výmer je často k dispozícii až po niekoľkých rokoch, príspevky sa predbežne stanovujú z príjmov za kalendárny rok, ktorý je v poradí tretí od konca, a keď je výmer dane z príjmu k dispozícii, príspevky sa upravia podľa aktuálnych príjmov (okrem príspevkov na dôchodkové zabezpečenie samostatne zárobkovo činných osôb).


Pozor!
GSVG stanovuje minimálny vymeriavací základ, z ktorého treba príspevky na poistenie uhradiť aj vtedy, ak sú príjmy v skutočnosti nižšie alebo ak vzniknú straty (pozri informačný leták Aktuálne hodnoty).


Mladý podnikateľ

Mladí podnikatelia platia v roku založenia a v nasledujúcom roku na zdravotné poistenie pevné minimálne príspevky (žiadne doplácanie pri vyšších príjmoch).

Predpísané príspevky

Príspevky sa hradia vždy štvrťročne za tri mesiace. Na požiadanie je možná mesačná platba alebo mesačné bankové inkaso. Doplatky treba uhradiť v nasledujúcom kalendárnom roku stanovenia definitívneho vymeriavacieho základu v štyroch rovnakých štvrťročných sumách. So zreteľom na hospodársku situáciu môžu zakladatelia po treťom roku povinného poistenia podľa GSVG požiadať o rozdelenie doplatkov na tri roky – na 12 čiastkových súm.

Na požiadanie poistenca je možné platenie príspevku na základe predbežného vymeriavacieho základu pre výpočet poistného znížiť alebo zvýšiť,

  • pokiaľ preukáže, že jeho príjmy sa počas prebiehajúceho kalendárneho roka budú podstatne líšiť od príjmov kalendárneho roka s pred 3 rokov a
  • zdá sa to oprávnené na základe jeho hospodárskych pomerov.

Pozor!
V prípade vykonávania viacerých zárobkových činností (samostatná zárobková činnosť a zamestnanie, samostatná zárobková činnosť a poľnohospodárska činnosť atď.) platia osobitné pravidlá. Pozri aj náš informačný leták o viacnásobnom poistení!


Stand: 01.01.2024