Založenie pobočky v Rakúsku podnikateľskými subjektmi z EÚ/EHP - Obchodnoprávne aspekty

Begründung einer Niederlassung in Österreich durch EU/EWR Unternehmer - Gewerberechtliche Aspekte

Lesedauer: 2 Minuten

Ak sa zahraničný podnik z krajiny EÚ/EHP alebo švajčiarsky podnik systematicky a prevažne zameriava na vykonávanie činnosti v Rakúsku, nejde o dočasnú cezhraničnú službu. V tomto prípade je nutné založiť v Rakúsku pobočku.


Pozor:
Pobočka v hostiteľskom štáte znamená podieľať sa stabilným a kontinuálnym spôsobom na hospodárskom živote iného členského štátu, pričom dochádza k vzájomnému hospodárskemu a sociálnemu prenikaniu. Zakladanie pobočiek sa spája so zriaďovaním agentúr, obchodných zastúpení a dcérskych spoločností.


Podľa ustanovení smernice EÚ o uznávaní odborných kvalifikácií, musia všetky členské štáty uznávať odborné kvalifikácie nadobudnuté v iných členských štátoch. Ak sú podmienky smernice splnené, členský štát nesmie na svojom území zakázať vykonávanie povolania z dôvodu chýbajúcej odbornej kvalifikácie.

Pokiaľ ide o uznávanie odbornej kvalifikácie na účel založenia pobočky v Rakúsku, štátni príslušníci Švajčiarskej konfederácie majú rovnaké práva ako štátni príslušníci členského štátu EÚ alebo zmluvného štátu EHP.

V rámci zakladania pobočiek sa uznávanie dokladov o formálnej kvalifikácii riadi týmito pravidlami:

Predseda krajinskej vlády musí štátnemu príslušníkovi členského štátu EÚ alebo zmluvného štátu EHP alebo Švajčiarska na požiadanie vydať potvrdenie o tom, že skutočné vykonávanie danej činnosti v inom členskom štáte uznáva ako dostatočný dôkaz o spôsobilosti, ak

 • druh a trvanie danej činnosti spĺňajú podmienky nariadenia EÚ/EHP o uznávaní kvalifikácie BGBl. II 2008/225 (pozri prílohu).

V prípade živností, na ktoré sa nevzťahuje nariadenie EÚ/EHP o uznávaní kvalifikácie (pozri prílohu), musí predseda krajinskej vlády na požiadanie uznať preukázanú odbornú kvalifikáciu žiadateľa za rovnocennú s dokladom o spôsobilosti príslušnej živnosti, ak

 • je daná odborná kvalifikácia ekvivalentná s dokladom o spôsobilosti.

Ako doklad nadobudnuté odborné kvalifikácie je potrebné predložiť doklady o spôsobilosti alebo o formálnej kvalifikácii.

Tieto musia byť vydané príslušným úradom v domovskom členskom štáte.

Ak je povolanie v domovskom členskom štáte regulované, predložený doklad o spôsobilosti musí oprávňovať na vykonávanie daného povolania v domovskom členskom štáte.

Ak povolanie v domovskom členskom štáte nie je regulované, žiadateľ musí predložiť doklady o spôsobilosti alebo o formálnej kvalifikácii a dané povolanie musel vykonávať na plný úväzok počas jedného roka alebo v priebehu predchádzajúcich 10 rokov v domovskom členskom štáte, v ktorom toto povolenie nie je regulované.

Ročné vykonávanie povolania nie je potrebné preukazovať vtedy, ak doklad o formálnej kvalifikácii predstavuje regulovanú odbornú prípravu.

To je kvalifikácia, ktorá je špeciálne orientovaná na vykonávanie určitého povolania a pozostáva z absolvovaného vzdelávacieho kurzu alebo vzdelávacích kurzov a prípadne je doplnená odbornou prípravou, stážou alebo pracovnou praxou.

Ekvivalencia dokladu o spôsobilosti sa neudelí, ak

 • sa doterajšia kvalifikácia vzťahuje na podstatne iné odbory ako tie, ktoré sú pokryté rakúskym dokladom o spôsobilosti alebo
 • ak živnosť zahŕňa jednu alebo viaceré odborné činnosti, ktoré v domovskom členskom štáte žiadateľa nie sú súčasťou príslušného regulovaného povolania
 • a rozdiel spočíva v osobitnej odbornej príprave, ktorá je predpísaná Živnostenským poriadkom a obsahuje podstatne iné veci ako tie, ktoré sú pokryté dokladom o spôsobilosti, ktorý predložil žiadateľ.

Ide o odbory, ktorých znalosť je základným predpokladom na vykonávanie povolania a v ktorých doterajšia kvalifikácia žiadateľa vykazuje významné odchýlky s ohľadom na trvanie a obsah v porovnaní s kvalifikáciou požadovanou Živnostenským poriadkom.

Ak podmienky ekvivalencie nie sú splnené, uznanie rovnocennosti sa vyjadrí na základe podmienky prispôsobenia formou

 • adaptačného obdobia alebo
 • skúšky spôsobilosti,

ak sa tým môže dosiahnuť ekvivalencia.

Predtým sa podľa zásady proporcionality skúma, či znalosti získané žiadateľom počas odbornej praxe alebo celoživotného vzdelávania úplne alebo čiastočne pokryjú všetky podstatné rozdiely. Žiadateľ si v tomto ohľade môže vybrať medzi adaptačným obdobím a skúškou spôsobilosti.

Výnimku tvoria živnosti, ktorých vykonávanie si vyžaduje precíznu znalosť rakúskeho práva a vzhľadom na ktoré je poskytovanie poradenstva alebo pomoci týkajúcej sa rakúskeho práva podstatným aspektom odbornej činnosti.

Skúška ekvivalencie musí prebehnúť do 4 mesiacov od predloženia všetkých podkladov.

Stand: 01.04.2021

Weitere interessante Artikel
 • Default Veranstaltungsbild Artikelseite mit grafischen Elementen
  Nový online radca pre pracovníčky v oblasti osobnej starostlivosti: Individuálne informácie týkajúce sa ohlásenia živnosti a ďalších často kladených otázok
  Weiterlesen
 • Default Veranstaltungsbild Artikelseite mit grafischen Elementen
  Vykonávanie živnosti v prípade štátnych príslušníkov tretích krajín, utečencov a osôb bez štátnej príslušnosti v Rakúsku – obchodnoprávne aspekty
  Weiterlesen