Küçük İşletme Düzenlemesi (kâr vergisi) 

Kleinunternehmerregelung

Lesedauer: 12 Minuten

Küçük işletmeler gerçek dışı olarak kâr vergisinden muaftır. Bunun anlamı:

 • Bu işletmeler, gelirlerinden vergi dairesine kâr vergisi ödemek zorunda değildir
  (=> çıkış faturaları kâr vergisi içermez)
 • Diğer taraftan giderlerden katma değer vergisi düşüremez
  (=> giriş faturaları katma değer vergisi indirimi içermez)

Kimler küçük işletmedir?

Küçük işletmeler, yurtiçinde şirket faaliyetlerini sürdüren (31.12.2016 tarihine kadar ikametgâhı veya merkezi Avusturya'da bulunan şirketler) ve yıllık cirosu 35.000 Euro'yu aşmayan işletmelerdir.

Bu bir yıllık tüm ciroyu kapsar. İşletme amaçlı farklı faaliyetler icra ediliyorsa (ör. ticari işletme, kiralama işleri, toprak ve orman işletmeciliği) cirolar toplanmalıdır. Basit usulde vergilendirilmiş bir toprak ve orman işletmeciliğinin yıllık cirosu, birim değerin 1,5 katı olarak kabul edilir.

Bu sınıra dahil olmayanlar

 • yan işlerden (yatırım mallarının satışı) ve temliklerden elde edilen cirolar
 • Gelirler,
 • topluluk içi (ig) kazançlar ve
 • Vergi borcunun küçük işletmeler tarafından üstlenildiği cirolar

ve 1.1.2017 sonrası vergiden muaf sayısız ciro:

 • Yurt içinde resmi etiket değeri üzerinden yapılan cirolar
 • Belirli şekillerde yatırımlık altın teslimatı
 • Bir denetim kurulunun, yönetim kurulunun üyelerine veya yönetim kurulunu denetlemeyle görevli başka kişilere ödenen ücretler
 • Belirli bahis tutarları
 • Belirli şartlar altında körlerin ciroları
 • Özel okulların ciroları
 • Özel öğretmenlerin ciroları
 • Halk derneklerinin organizasyon ciroları
 • Emlak bankalarının ve sigorta temsilcilerinin ciroları
 • Kamu yararı olan spor derneklerinin ciroları
 • Bakıcı annelerin veya bakıcı ebeveynlerin ciroları
 • Çeşitli yurtların ciroları
 • Çeşitli sağlık meslekleri icra eden kişilerin ciroları (örneğin masörler de)
 • Diş teknisyenlerinin ciroları
 • Hasta naklinden elde edilen cirolar
 • Tiyatro, müzik, konser, müze, botanik bahçeler, hayvanat bahçeleri veya doğa parkları gibi kamusal alanın kurumlarından veya hayır kurumlarından cirolar,
 • Girişimcinin temin ederken ön vergi kesintisi yapamadığı nesnelerin teslimatından elde edilen cirolar,

Sınırın hesaplanması için, küçük işletmeci kâr vergisi ödemek zorunda olmasa dahi kâr vergisi çıkarılmalıdır.


Örnek:

Bir girişimci 2020 yılı içinde iki farklı alandan 40.400 € tutarında toplam gelir elde ediyor:

Serbest çalışan grafikçi olarak elde ettiği gelirler:          36.000,00 €

Bir evin kiraya verilmesinden elde ettiği gelirler:             4.400,00 €

Küçük işletme düzenlemesini göz önünde bulundurmadığımızda işletme amaçlı gelirler %20'lik vergi tarifesine, kiradan elde edilen gelirler ise %10'luk vergi tarifesine tabi tutulurdu.

Küçük işletmeler için ölçüt olan net ciro sınırı şu şekilde hesaplanır:

İşletme amaçlı cirolar               36.000 €/1,2              =   € 30.000 €

Kira                                          4.400 €/1,1              =       4.000 €

Net ciro                                                                   34.000,00 €

İşletmeci küçük işletmeci düzenlemesinden faydalanabilir.


Beş yıl içinde bir defalığına mahsus bu sınır azami %15 oranında aşılabilir. 01.01.2020 sonrası dönem için, şayet 01.01.2020 öncesi geçerli olan tolerans sınırı geçen dört sene içerisinde bir kez kullanılmışsa bu tolerans kuralından da faydalanılabilir.


Örnek:

Girişimci, aşağıdaki tutarlarda normal vergi oranına tabi olan (net) cirolar yapıyor:

 • 2017 ciroları: 20.000 €
 • 2018 ciroları: 33.000 €
 • 2019 ciroları: 20.000 €
 • 2020 ciroları: 39.000 €
 • 2021 ciroları: 44.000 €

31.12.2019 tarihine kadar beş yıllık değerlendirme dönemi içerisinde tolerans sınırı bir kez (2018 yılında) aşılmış olmasına rağmen 2020 yılında küçük işletmeler düzenlemesi uygulanmaya devam edilecek. 2020 yılında yeni küçük işletmeler olan 35.000 tutarındaki sınırın aşılması yüzde 15'lik tolerans dahilindedir (maks. 40.250 €) ve 5 takvim yılı içinde ciro sınırının ilk kez aşılması olarak kabul edilir. Ciro sınırının yenide aşılması durumunda ancak 2021 yılında küçük işletmeler düzenlemesi uygulanmayacak.


Ne tür kârlar vergiden muaftır?

Teslimat veya hizmet yeri yurt içinde olan tüm teslim ve başka tür hizmetler, ayrıca yan işlerden ve temliklerden elde edilen cirolar kâr vergisi muafiyeti kapsamındadır. İcra yeri Avusturya'da bulunan ve vergi borcunun küçük işletmelere geçtiği yabancı şirketlerin topluluk içindeki satın alımları, girdileri ve hizmetleri vergiden muaf değildir.


Dikkate alın:
Teslimat yerinin veya hizmet yerinin yurt dışında bulunduğu cirolar, küçük işletmeci düzenlemesi kapsamında değildir ve bu nedenle düzenli olarak yurtdışında vergiye tabidir. 


Küçük işletmeciler katma değer vergisi indirimi hakkına sahip midir?

Küçük işletmeci muafiyeti, "gerçek olmayan" bir vergi muafiyetidir. Yani, giderlerden kâr vergisini katma değer vergisi olarak düşüremezler.

Kâr vergisi yükümlülüğü opsiyonu

Kâr vergisi muafiyetinin dezavantaj (ör. kuruluş aşamasında yüksek kâr vergisinden dolayı; müşteriler çoğunlukla kâr vergisi indirimine haiz işletmecilerdir) teşkil ettiği kanaatinde olanlar, bundan feragat edebilir (tercih bildirimi).

Bu feragat, vergi dairesine yazılı olarak bildirilmelidir (U12 formu, Federal Maliye Bakanlığı (Bundesministerium für Finanzen) ana sayfasından temin edilebilir).

Tercih bildirimini en geç kâr vergisi kararının kesinleşmesine kadar bildirilebilir. Böylelikle bu, en azından bildirimde bulunduğunuz yıl ve akabindeki 4 yıl için bağlayıcı olur. Ancak, bu bağlayıcı sürenin bitiminden sonra tercih bildirimi iptal edilebilir. İptal, geçerli olduğu takvim yılının ilk takvim ayının son gününe kadar bildirilmelidir.


Örnek:
Küçük işletmeci K 2015 yılı için bir tercih bildiriminde bulunur.

K, 2019 yılı da dahil olmak üzere kâr vergisi ödemek zorundadır. K opsiyon beyanını en erken 2020 takvim yılından itibaren iptal ettirebilir (iptal mühleti 31.01.2020). İptal bildirilmezse kâr vergisi yükümlülüğü devam eder. Yani, iptal bildiriminde bulunmak için bağlayıcı sürenin bitiminden sonra sadece 1 ay zaman vardır!


Hukuken geçerli olan bir beyanın (opsiyon/itiraz) etkisi her zaman ilgili senenin Ocak ayını esas alır. Beyan etkili olmaya başlamadan yapılan cirolar öncesinde geçerli olan kurallar doğrultusunda ele alınmalıdır. Etkili olmaya başladıktan sonra fatura kesilmişse veya ödeme yapılmışsa da bu işlem yapılmalıdır. Fakat bu hususlar gelir vergisi ön beyanında ve yıllık gelir vergisi beyanında vergi borcunun oluştuğu dönemden itibaren dikkate alınmalıdır.


Örnek:
Bir şirket (vergi mükellefi) 1.1.2020 tarihi itibariyle küçük işletmelerin tabi olduğu gelir vergisi muafiyetini kabul etmiyor. 2019 Aralık ayında bu şirket Avusturyalı bir müşteri için bir EDV hizmet veriyor. İlgili fatura ise 2020 Ocak ayında kesiliyor ve ödemesi de 2020 Şubat ayında yapılacak.

Çözüm:
Söz konusu EDV hizmeti, küçük işletmelerin tabi olduğu gelir vergisi muafiyeti düzenlemesinin geçerli olduğu dönemde yapıldığı için vergilendirme opsiyonuna rağmen 1.1.2020'den itibaren vergiden muaftır. Dolayısıyla gelir vergisi uygulanmamalıdır. İlgili gelir, gelir vergisi ön beyanında 2020'in Şubat ayı için/birinci çeyreği için 000 koduyla ve 016 koduyla girilmelidir.


Katma değer vergisi ile ilgili düzeltmeler

Kâr vergisi muafiyetinden kâr vergisi yükümlülüğüne bir geçişin olması durumunda, pozitif bir kâr vergisi düzeltimi gerçekleştirebilirsiniz. Yani: Dönen varlıklar için tüm katma değer vergisini sonradan talep edebilirsiniz. Yatırım malları için (kısmi olarak) iadenin talebi sonradan mümkündür, eğer iktisap (üretim) düzeltme zaman aralığı içinde ise. Düzeltme zaman aralığı, sabit olmayan yatırım malları için beş yıl, sabit olanlar için yirmi yıldır. 31.3.2012 tarihinde yatırım malları olarak kullanılmış olan ticari mallar için düzeltme zaman aralığı on yıldır. Düzeltme zaman aralığının tamamında eksik olan her yıl için, katma değer vergisi indiriminin beşte biri, onda biri veya yirmide biri için iade sonradan talep edilebilir.


Örnek:

Bir küçük işletmeci 2017 yılında 20.000 € artı 4.000 € KDV tutarında bir makine satın alıyor. 2020 yılından itibaren kâr vergisi yükümlülüğüne geçiş yapıyor.

2020 yılında 1.600,00 € tutarındaki (bu 4.000,00 €'nun beşte ikisine tekabül eder) katma değer vergisi sonradan talep edilebilir; bunun 800,00 €'su 2029 yılında ve 800,00 €'su 2021 yılında. 


Eğer kâr vergisi yükümlülüğünden kâr vergisi muafiyetine geçiş yaparsanız, söz konusu kâr vergisi bedeli vergi dairesine geri ödenmelidir.

Düzeltilecek katma değer vergisi yatırım başına yıllık 60,00 € tutarını aşmadığı takdirde yatırımlar için olan katma değer vergisi düzenlemesi uygulanmaz.

İç piyasadaki küçük işletmeler

Kâr vergisinden muaf küçük işletmeler için iç piyasadaki mal ve hizmet dolaşımı için bir takım hususiyetler mevcuttur:

A.) Şirketler arası mal hareketi

Avrupa Birliği bölgesine yaptığınız bir "ihracat'' topluluk içinde yapılmış bir teslimat sayılmaz, çünkü küçük işletme olarak kişisel vergi muafiyeti, topluluk içinde yapılan teslimata ait vergi muafiyetine göre öncelik teşkil eder. Tedarikçi küçük işletmecinin bu durumda vergi kimlik numarasına ihtiyacı yoktur, teslimat özetlenmiş beyana girilmemelidir. Dolayısıyla bir yurt için teslimatla fark yoktur.  Avrupa Birliği bölgesinden yaptığınız bir "ithalat'' söz konusu ise ve kazanç sınırı (geride kalan veya içinde bulunulan takvim yılında azami 11.000 € tutarındaki "ithalat'') aşılmazsa, bu topluluk içinde yapılmış bir kazanç sayılmaz. Avrupa Birliği'nin diğer ülkelerinde bir özel vergi mükellefi olarak işlem görürsünüz. Teslimatçı söz konusu yabancı ülkeye ait kâr vergisini sizin hesabınıza mahsup eder. Tedarikçi sizden Avusturya satış vergisi (01.07.2021 tarihinden bu yana yeni posta ile satış düzenlemesi) temin eder ve herhangi bir girdi vergisi kesintisi olmaz.

Kazanç sınırını aşma veya bundan feragat etme hallerinde şunlar geçerlidir:

 • Avrupa Birliği teslimatçılarına vermek zorunda olduğunuz bir vergi kimlik (Umsatzsteueridentifikationsnummer) numaranız olmalıdır.
 • Avrupa Birliği teslimatçısı bir net fatura düzenlemelidir (vergiden muaf topluluk içi teslimat).
 • Siz bir topluluk içi kazancı vergilendirmelisiniz; yani, kendiniz net faturadan kâr vergisini hesaplamalısınız (intikal vergisi).
 • İntikal vergisini vergi dairesine ödemek zorundasınız, çünkü küçük işletmeciler katma değer vergisi indirimi hakkına sahip değildir.

Şekilden bağımsız bir talep ile kazanç sınırı uygulamasından feragat edebilirsiniz. Vergi kimlik numarası kullanımı, kazanç sınırı uygulamasından feragat olarak geçerli olmaktadır. Bu da tüm Avrupa Birliği ülkelerinden yapılan ''ithalatlar'' için geçerlidir. Feragat sizin için iki takvim yılı bağlayıcı olacaktır.


İpucu:
Genellikle kâr vergisinin Avusturya'dan daha yüksek olduğu Avrupa Birliği ülkelerinden ''ithalat'' gerçekleştiriyorsanız, kazanç sınırından feragat bir anlam ifade edebilir.


B.) Malların özel kişilere taşınması (posta ile satış)

Topluluk içi posta ile satışı yeni kuralları 01.07.2021 tarihinden beri yürürlüktedir. Satışlar, varış ülkesinde öncelikle Euro cinsinden vergiye tabidir.

Bu ilke ile ilgili olarak yalnızca tüm AB'de telekomünikasyon hizmetlerinden, radyo ve televizyon yayını hizmetlerinden ve birlik içerisinde posta yoluyla yapılan satışlardan elde edilen ve 10.000 EURO'yu aşmayan girişimciler için bir istisna bulunmaktadır (ayrıca Topluluk içi posta ile satış linkine bakın). Bu durumda, satışlar çıkış ülkesinde vergiye tabidir. Küçük işletme sahipleri için bu, Avusturya düzenlemelerinin geçerli olacağı anlamına gelir. Vergiden muaf fatura kesilebilir, satışlar 35.000 EURO limitine dahildir.

10.000 EUR sınırı aşılırsa, satışlar varış ülkesinde geçerli vergi oranı üzerinden vergilendirilir. EU-OSS sistemi, vergi beyannamelerini ve vergi makamlarına ödeme yapmayı basitleştirir. Finanzonline aracılığıyla EU-OSS'ye kaydolmak için, küçük işletme sahiplerinin vergi dairesine gayri resmi olarak başvurması gereken bir KDV numarasına ihtiyacı vardır.

C.) Hizmet dolaşımı

Avusturyalı bir küçük işletme, yurt dışında bir AB şirketime bir hizmette bulunursa, öncelikle ifa yeri tespit edilmelidir. İfa yeri yurt dışındaysa, vergi borcu yurt dışındaki hizmet alıcısına geçer (Reverse Charge). Böylece ilgili ülkede kayıt yapılmasına gerek yoktur, fakat bu hizmet özetlenmiş beyana girilmelidir. Bunun için küçük işletmenin bu amaçla bir vergi kimlik numarası talep etmesi gerekir.

Küçük bir işletmeci, Avusturya'da ne merkezi, ne de temsilciliği bulunan AB menşeli yabancı bir işletmeden bu tip bir hizmet alırsa ve bu hizmet Avusturya'da vergiye tabiyse, o zaman tersi durum geçerlidir. Bu durumda vergi borcu Avusturyalı küçük işletmeciye geçer.


Önemli:
Küçük işletmeci, vergi borcunu bildirmeli ve ödemelidir. Bunun için bir ön vergi kesintisi yoktur.


Hizmetlerin ihracat ve ithalatına ilişkin diğer bilgileri Dienstleistungen an ausländische Unternehmer - B2B Leistungen - WKO.at (Yurtdışındaki İşletmecilere yapılan Hizmetler - B2B Hizmetleri) ve Dienstleistungen an ausländischen Privatkunden - B2C-Leistungen - WKO.at (Yurtdışındaki Özel Kişilere yapılan Hizmetler) adlı broşürlerde bulabilirsiniz.

B2C hizmetleri için performans düzenlemelerinin yerine ilişkin bir istisna AB nihai tüketicilerine “elektronik olarak” sağlanan hizmetler için hizmet eşiğidir. Bu satışlar, topluluk içinde yapılan posta ile ticaret satışlarıyla birlikte 10.000 EURO değerini aşmazsa, teslimat yeri/hizmet yeri Avusturya'dır.

Küçük işletme düzenlemesi ve vergi kimlik numarası (Umsatzsteueridentifikationsnummer)

Vergi dairesi sadece talepte bulunulması halinde kâr vergisinden muaf küçük işletmecilere bir vergi kimlik numarası (Umsatzsteueridentifikationsnummer) tahsis eder.

U 15 Talep formunu Federal Maliye Bakanlığı (Bundesministerium für Finanzen) ana sayfasından indirebilirsiniz.

Bu formda niçin vergi kimlik numarasına (UID-Nummer) ihtiyacınız olduğunu inandırıcı bir şekilde belirtmelisiniz. Bunun gerekçeleri şunlar olabilir; kazanç sınırını/hizmet sınırını aşmış veya kazanç sınırı uygulamasından feragat etmiş olabilirsiniz ya da vergi yükümlülüğünün hizmet alıcısına geçecek şekilde ülke sınırları dışında hizmetler aldıysanız veya hizmetler verdiyseniz.


Uyarı:
Kâr vergisi yükümlülüğünde karar kılarsanız, otomatik olarak vergi dairesinden vergi kimlik numarası (Umsatzsteueridentifikationsnummer) alırsınız.


Fatura düzenlemeye ilişkin hükümler


Önemli:
Kâr vergisi muafiyeti için karar verirseniz, çıkış faturalarınızda kâr vergisini belirtemezsiniz. Tercih bildiriminde bulunmamanıza rağmen bunu yaparsanız, kâr vergisini borçlanırsınız (faturadan dolayı vergi borcu) ve buna rağmen kâr vergisi indirimi hakkınız olmaz.


Diğer işletmecilerin tersine, faturalarınızda vergi kimlik numarasını (Umsatzsteueridentifikationsnummer) belirtmek zorunda değilsiniz. Ancak vergi muafiyetine ilişkin bir ibare kullanmalısınız. Şöyle bir ibare kullanabilirsiniz: "Umsatzsteuerfrei aufgrund der Kleinunternehmerregelung" (küçük işletme düzenlemesinden dolayı vergiden muaf).

Vergiden muaf küçük işletmelerin kâr vergisi ödeme yükümlülüğü

Teslim ve hizmetlerin kâr vergisinden muaf olmasından dolayı, kâr vergisi ödeme yükümlülüğü küçük işletmeciler için doğal olarak söz konusu değildir. Fakat istisnalar mevcuttur:

 • Yasak teşkil ettiği halde (faturadan dolayı vergi borcu)
 • kazanç sınırını aşılmış veya kazanç sınırı uygulamasından feragat edilmiş ise vergiye tabi topluluk içi kazançlarda
 • hizmet yeri yurt içinde bulunuyorsa yurt dışındaki işletmecilerden alınan hizmetlerde (Reverse Charge –RC)
 • yurt dışındaki işletmecilerden alınan yurt içi teslimatlarında (indirim prosedürü)
 • belirli yurt dışı gelirlerinde (örneğin Avrupa Birliğindeki son kullanıcılara, 10,000 EURO'luk hizmet sınırını (01.01.2019 itibariyle) aşan elektronik olarak verilen hizmetler için) kâr vergisi mahsup edilir

Kâr vergisi ön bildirimi (Umsatzsteuervoranmeldung) ve yıllık beyanname

Vergi dairesi tarafından istenilmedikçe kâr vergisinden muaf küçük işletmeciler, kâr vergisi ön bildiriminde (Umsatzsteuervoranmeldung) bulunmak zorunda değildir.

Katma değer vergisinin ödenmesi (örn. vergiye tabi topluluk içi kazanç - bkz. Mal dolaşımı, yukarıda) gereken ön bildirim zaman aralıklarında, dahili bir kâr vergisi ön bildirimi (Umsatzsteuervoranmeldung) hazırlanmalıdır. Bunun için resmi ön baskıyı (U30 Formu - BMF web sayfasından adresinden indirebilirsiniz) veya tarafınızca hazırlanmış içerik olarak buna eşdeğer bir formu kullanabilirsiniz. Dahili kâr vergisi ön bildirimi (Umsatzsteuervoranmeldung) muhasebe evraklarınızın arasında kalır.

Katma değer vergisinden muaf küçük işletmeciler, temel olarak yıllık kâr vergisi beyannamesi ibraz etmez. Sadece, tahakkuk edilen zaman aralığında (takvim yılı) kâr vergisi ödenilmesi gerekiyordu ise (ör. vergiye tabi topluluk içi kazanç), bir yıllık kâr vergisi beyannamesi ibraz edilmelidir.

Vergi yükümlülüğüne karar verdiyseniz, Kâr Vergisi Kanununun (Umsatzsteuergesetz) genel kuralları geçerli olur. Daha fazla bilgiyi Die Umsatzsteuervoranmeldung (UVA) - WKO.at (Kâr Vergisi Ön Bildirimi) ve Die Umsatzsteuerjahreserklärung - WKO.at (Yıllık Kâr Vergisi Beyannamesi) adlı broşürlerimizde bulabilirsiniz.

Küçük işletme düzenlemesinin olumsuz yanları

Buradaki en büyük zorluk, faaliyete başlarken içinde bulunulan yılda ciro sınırının aşılıp aşılmayacağını kesin olarak bilememeniz olacaktır. Buna rağmen faturalarınızda kâr vergisini belirtip belirtmeyeceğinize hemen karar vermek zorundasınız.


Örnek:
İşletmeci K, faaliyetinin ilk yılında sınırın oldukça altında kalacağına inanıyor. Müşterileri özel kişiler olduğu için kâr vergisi ödemek istememekte ve sonuç olarak bunları faturalarında belirtmemektedir. Beklendiğinin aksine işlerin yolunda gitmesinden dolayı, ciro henüz Eylül ayında tolerans sınırını aşıyor.

Böylece kuruluş yılındaki cironun tümü geriye dönük olarak vergi yükümlülüğüne tabi oluyor. Özel müşterilerine kâr vergisini sonradan mahsup edebilmesi, medeni hukuk çerçevesindeki sözleşmeye bağlıdır.


Bir diğer sorun ise tercih bildiriminin bağlayıcı süresinin uzunluğudur (5 yıl).

Küçük işletme düzenlemesiyle ilişkili olası sorunlardan kaçınmak için önemli olan, işin gelecekteki seyrinin olabildiğince doğru tahmin edilmesidir.


İpucu!

Müşterilerinizin çoğunluğu kâr vergisi indirimine haiz işletmeciler ise, kâr vergisi yükümlülüğüne karar vermelisiniz. Müşteriniz için bu uygundur: kâr vergisi onun için bir masraf teşkil etmez. Katma değer vergisi muafiyetini tercih ederseniz, fiyat hesaplamanızda indirime haiz olmayan kâr vergisini göz önünde bulundurmalısınız. Böylece müşteriniz daha yüksek bir fiyat ödemek zorundadır. Küçük işletmeci sınırını aşma riskinin ortadan kalkması sizin avantajınıza olur. Ek olarak katma değer vergisi indirimini talep edebilirsiniz.İpucu!
Müşterilerinizin çoğunluğu kâr vergisi indirimine haiz işletmeciler ise, kâr vergisi yükümlülüğüne karar vermelisiniz. Müşteriniz için bu uygundur: kâr vergisi onun için bir masraf teşkil etmez. Katma değer vergisi muafiyetini tercih ederseniz, fiyat hesaplamanızda indirime haiz olmayan kâr vergisini göz önünde bulundurmalısınız. Böylece müşteriniz daha yüksek bir fiyat ödemek zorundadır. Küçük işletmeci sınırını aşma riskinin ortadan kalkması sizin avantajınıza olur. Ek olarak katma değer vergisi indirimini talep edebilirsiniz.


Katma değer vergisi muafiyeti için karar verirseniz, sınırı aşmamaya çok dikkat etmelisiniz.

Tercih bildirimi olmayan kâr vergili faturalarda kâr vergisi indirimi

Küçük işletmecinin tercih bildiriminde bulunmadığı ve kâr vergisini ödemediği hallerde, müşterinin küçük işletmeci tarafından bir faturada belirttiği kâr vergisini kâr vergisi indirimi olarak düşürebileceği sorusu her zaman ortaya çıkmaktadır.

İdari uygulamaya göre bunun mümkün olabilmesi için, faturanın kanunen şart koşulan tüm bilgileri içermesi (vergi kimlik numarası (Umsatzsteueridentifikationsnummer) dahil) ve küçük işletmecinin kâr vergisini bilerek vergi dairesine ödemediği müşteri için aleni olmamalıdır. Bir vergi denetimi esnasında tartışmalardan kaçınmak için, müşteri küçük işletmecinin tercih bildirimini ve vergi numarasını ibraz ettirirse, bu, şartlara bağlı olarak faydalı olabilir.

Alacak belgesi (matlup) ile hesap

Müşterinin küçük işletmecinin hizmeti için bir alacak belgesi (matlup) düzenlemesi halinde ve küçük işletmecinin tercih bildirimini ibraz etmemesi halinde katma değer vergisi indirimi hakkı yoktur. 

Stand: 01.01.2022